Zoeken
Nieuws

Infoavonden Autodelen:

Momenteel geen gepland


Openingen Geefwinkel:

Elke derde zaterdag van de maand
11 tot 12u30
 

Repair Café:

Samen met de Geefwinkel openingen van
maart - juni - september - december
9u30 - 11u30
d'Ontmoeting
Mechelsesteenweg 487

 

Volgende vergadering:

Nog vast te leggen

Contact Info

Transitie Herent

Email:

transitieherent@gmail.com

Facebook:

www.facebook.com/transitieherent

 

 

 

Visie en Missie

Visie

De visie van Transitie Herent bestaat uit de volgende kernpunten:

 
  • Er is nood aan structurele verandering of transities om een aantal grote maatschappelijke uitdagingen zoals de klimaatverandering, het probleem van piekolie (bereiken van het toppunt van olieproductie, waarna er steeds minder zal zijn), de individualisering en het verlies aan sociale cohesie aan te pakken. Dergelijke veranderingen zijn nodig op het vlak van wonen, mobiliteit, productie, voeding, energie, etc. 

  • Een van de belangrijkste oorzaken van de ontsporing van deze maatschappelijke uitdagingen is de organisatie van ons huidig economisch systeem. Transitie Herent gelooft daarom in de noodzaak van een ander soort (wereld)economie, waarin maatschappelijke meerwaarde boven financiële meerwaarde wordt geplaatst, waarin ongebreidelde groei niet langer een doel op zich is en waarin ecologische grenzen worden erkend.

  • Lokale samenwerking op het vlak van wonen, mobiliteit, productie, energie, voeding en andere domeinen kan vorm geven aan een deel van de nodige verandering. Burgers die zich op lokaal vlak organiseren kunnen enerzijds een bijdrage leveren in het zoeken naar oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen en kunnen zich anderzijds samen aanpassen aan een aantal onvermijdelijke veranderingen die op ons afkomen. Dergelijke burgerinitiatieven zijn complementair aan de taken van de verschillende overheden en kunnen geen reden vormen om sociale bescherming door de overheid of milieubeleid te verzwakken. 

  • Dergelijke lokale burgerinitiatieven streven naar het in de praktijk brengen van een deeleconomie en deelsamenleving als alternatief voor ons huidige economische systeem. Het delen van spullen, kennis, competenties en ervaringen tussen burgers geeft gestalte aan de transities die wij nodig achten. 

 

Missie:

 

  • Transitie Herent wil in Herent burgerinitiatieven op touw zetten die haar visie in de praktijk brengen. Momenteel gebeurt dat door de organisatie van repair cafés en de geefwinkel, maar in de toekomst zijn andere of bijkomende projecten mogelijk zolang die binnen de visie passen. 

  • Transitie Herent wil daarnaast een netwerkorganisatie zijn. Transitie Herent draagt haar visie uit door in dialoog te gaan met andere lokale verenigingen en actoren, zowel als organisatie als via haar individuele leden. Op die manier proberen we onze visie gemeengoed te maken en ook andere actoren actief aan te zetten tot het mee-realiseren van transities in Herent

     
backtotop